جمعه، 10 تیر 1401
علاقه یا استعداد برای حرفه ای شدن در عکاسی مهم است؟

علاقه یا استعداد برای حرفه ای شدن در عکاسی مهم است؟

بی شک در هر هنری افرادی مستعد وجود دارند که توانایی یادگیری و درک سریعتر مسائل را دارند. این افراد به واسطه ی استعداد ذاتی سریعتر به موفقیت می رسند. اما نداشتن استعداد دلیل بر عدم موفقیت نیست. استعداد می تواند اکتسابی باشد، در صورتی که علاقه وافر وجود داشته باشد. اگر شما در عکاسی استعداد ندارید اما شوق و علاقه فراوان برای یادگیری دارید بی شک عکاس موفقی خواهید شد. کافیست در تمرین و یادگیری اصرار و مداومت داشته باشید.

 
پکیج دوره جادویی خودکفایی در اینستاگرام